Quận Tây Hồ

301 - 88 Xóm Chùa Thương lượng

301 - 88 Xóm Chùa

Niềm vui của cuộc sống đôi khi thật đơn giản. C...
  • Diện tích: 100 m2
  • 2
  • 1
Ms. Nga Hoang

Leasing Consultant

302 - 15/52 Tô Ngọc Vân $600
  • Diện tích: 60 m2
  • 1
  • 1
Ms. Nga Hoang

Leasing Consultant

402 - 48 Từ Hoa $650

402 - 48 Từ Hoa

Vị trí
  • Diện tích: 65 m2
  • 2
  • 1
Ms. Nga Hoang

Leasing Consultant